Statut PTI html

Z XI-Zjazd
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Pliki oryginalne: pdfdocodt

Statut PTI

PTI, Warszawa 2011. Statut przyjęto na X Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie 29 maja 2011 roku


Rozdział I

Postanowienia ogólne (§§ 1-6)

§ 1

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą „Polskie Towarzystwo Informatyczne”, w dalszej części niniejszego Statutu zwane „PTI” lub „Towarzystwem”.

2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej „PTI”. Nazwa Towarzystwa i jego skrót „PTI” są prawnie zastrzeżone.

3. Towarzystwo w kontaktach zagranicznych posługuje się nazwą „Polish Information Processing Society” oraz skrótem „PTI”.

4. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dziennik Ustaw nr 79 z 2001 roku pozycja 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

5. Towarzystwo podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i ma osobowość prawną.

§ 2

Towarzystwo może działać w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Zasadniczym terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych PTI jest m. st. Warszawa.

§ 3

1. Podstawowym miejscem działania członków Towarzystwa są terenowe jednostki organizacyjne: Oddziały PTI powoływane i rozwiązywane przez Zarząd Główny PTI oraz Koła PTI powoływane i rozwiązywane przez Zarząd Główny PTI lub Zarządy Oddziałów PTI.

2. Zarząd Główny PTI może tworzyć i rozwiązywać Biura PTI, Ośrodki PTI i Izby PTI. Biura PTI, Ośrodki PTI i Izby PTI działają na podstawie odrębnych regulaminów uchwalonych przez Zarząd Główny PTI.

3. Zarząd Główny PTI i Zarządy Oddziałów PTI mogą tworzyć i rozwiązywać sekcje tematyczne oraz komisje do prowadzenia działalności naukowo-technicznej i organizacyjnej, które działają na podstawie odrębnych regulaminów nadawanych przez organ powołujący.

4. Zjazd Delegatów PTI może powołać Radę Naukową PTI do inicjowania i koordynowania działalności naukowej.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o tych samych lub podobnych celach.

§ 5

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

3. Towarzystwo może korzystać ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.

§ 6

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak.


Rozdział II

Cele i środki działania (§§ 7-8)

§ 7

Celami Towarzystwa są:

a) reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb i interesów wobec społeczeństwa, władz oraz organizacji pozarządowych w kraju i za granicą,

b) wspomaganie osób, instytucji i organizacji zajmujących się informatyką lub korzystających z rozwiązań informatycznych,

c) wykonywanie zadań dotyczących informatyki w sferze działalności publicznej w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

d) popieranie doskonalenia kwalifikacji i uzyskiwania świadectw oraz certyfikatów uprawniających do wykonywania zawodu informatyka,

e) dbałość o wysoki poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie warunków do jego podnoszenia, a także oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby i organizacje zajmujące się informatyką,

f) popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i doskonalenia metod jej efektywnego wykorzystania,

g) ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym,

h) popularyzacja zagadnień informatyki i jej zastosowań,

i) dbałość o poziom edukacji informatycznej,

j) propagowanie idei ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i EUCIP (Europejskiego Certyfikatu Zawodu Informatyka),

k) udział w budowaniu społeczeństwa informacyjnego.

§ 8

Towarzystwo osiąga swoje cele przez:

a) współdziałanie z właściwymi organami administracji publicznej, samorządami gospodarczymi oraz innymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi,

b) prowadzenie działalności naukowej i naukowo-technicznej, w tym współpracę ze stowarzyszeniami i towarzystwami naukowymi,

c) popieranie i nagradzanie badań naukowych,

d) nadawanie certyfikatów potwierdzających posiadanie umiejętności związanych z informatyką,

e) prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez organizowanie kursów, konferencji, odczytów, wystaw, pokazów technicznych, bibliotek, portali internetowych, konkursów, działalności certyfikacyjnej oraz działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i integracyjnej,

f) analizowanie oraz opiniowanie istniejących i planowanych dokumentów określających kierunki, zakres i sposoby prowadzenia edukacji informatycznej w kraju, a także współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia tych dokumentów,

g) zakładanie i prowadzenie szkół średnich, policealnych i wyższych oraz studiów podyplomowych o kierunkach nauczania związanych z informatyką i dziedzinami pokrewnymi,

h) wspieranie prac mających na celu podnoszenie jakości rozwiązań informatycznych oraz inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie norm dotyczących informatyki, a także opiniowanie państwowych i lokalnych programów oraz planów w dziedzinie informatyki,

i) wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii oraz innych prac zlecanych przez organy administracji publicznej i podmioty gospodarcze,

j) przedstawianie organom administracji publicznej, organom samorządów zawodowych i gospodarczych oraz organizacjom pozarządowym stanowisk i wniosków,

k) organizowanie wyjazdów naukowych i studialnych, praktyk oraz stażów krajowych i zagranicznych,

l) organizowanie kongresów, konferencji oraz narad naukowych i naukowo-technicznych, krajowych i międzynarodowych,

m) inicjowanie tworzenia funduszów stypendialnych,

n) wnioskowanie i opiniowanie przyznawania oraz wykorzystania stypendiów z funduszów organizacji zagranicznych dla członków Towarzystwa,

o) organizowanie i prowadzenie klubów oraz innych ośrodków, a także akcji i imprez mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa oraz integracji środowiska zawodowego,

p) udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w sprawach związanych z wykonywaniem przez nich zawodu informatyka,

q) zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród dla członków Towarzystwa,

r) ochronę sfery materialnych interesów członków Towarzystwa, łącznie ze świadczeniem im pomocy materialnej w uzasadnionych przypadkach.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki (§§ 9-12)

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) honorowych,

c) wspierających.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby, które:

a) ukończyły studia wyższe na kierunku informatycznym lub związanym z informatyką lub mają stopień naukowy w zakresie informatyki lub jej zastosowań,

b) mają wykształcenie wyższe lub średnie, a ich praca zawodowa w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat przed wstąpieniem do Towarzystwa była ściśle związana z informatyką,

c) studiują na kierunkach informatycznych lub związanych z informatyką, poczynając od trzeciego roku studiów.

2. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:

a) wybierania i bycia wybieranym do władz Towarzystwa,

b) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, kursach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

c) udziału w pracach orzecznictwa i doradztwa informatycznego,

d) korzystania z pomocy Towarzystwa w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych oraz ochronie praw autorskich i zawodowych,

e) korzystania z ulgowej prenumeraty czasopism lub innych wydawnictw Towarzystwa,

f) działania w sekcjach tematycznych Towarzystwa,

g) dostępu do wszelkich informacji o działalności Towarzystwa i jego władz z wyjątkiem informacji, których ujawnienie mogłoby przynieść szkodę interesom Towarzystwa,

h) ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy PTI,

i) noszenia odznaki PTI.

3. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTI,

b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,

c) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,

d) terminowego opłacania składek członkowskich.

4. Członek zwyczajny ma prawo wybrać Oddział PTI lub Koło PTI, w którym zamierza realizować swoją działalność.

5. Członków zwyczajnych przyjmuje wybrany przez kandydata Zarząd Oddziału PTI na podstawie deklaracji pisemnej, która może być przekazana również w postaci elektronicznej, wraz z rekomendacjami od dwóch członków wprowadzających z zastrzeżeniem punktu 6.

6. Zarząd Główny PTI przyjmuje członków zwyczajnych, którzy nie zadeklarowali przynależności do żadnego Oddziału PTI oraz tych, których przyjęcie uzna za wskazane z innych przyczyn. Podstawą przyjęcia jest deklaracja pisemna, która może być przekazana również w postaci elektronicznej, wraz z rekomendacjami od dwóch członków wprowadzających.

7. Członkami wprowadzającymi mogą być osoby, które należą przynajmniej dwa lata do Towarzystwa i są członkami zwyczajnymi lub honorowymi.

8. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego pisemnie, które może być przekazane również w postaci elektronicznej, właściwemu Zarządowi Oddziału PTI lub Zarządowi Głównemu PTI,

b) śmierci,

c) dwuletniej zaległości w opłacaniu składek członkowskich, stwierdzonej przez Zarząd Oddziału PTI, do którego należy członek lub przez Zarząd Główny PTI w przypadku gdy nie należy on do żadnego oddziału,

d) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTI.

9. Osoba wykluczona może być przyjęta ponownie na warunkach członka nowo wstępującego za zgodą Zarządu Głównego PTI, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od daty wykluczenia.

§ 11

1. Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu Głównego PTI nadaje Zjazd Delegatów PTI osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju informatyki lub Towarzystwa.

2. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

4. Członkostwa honorowego pozbawia Zjazd Delegatów PTI na wniosek Zarządu Głównego PTI.

§ 12

1. Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne lub prawne, które są zainteresowane działalnością Towarzystwa i zadeklarują poparcie finansowe lub organizacyjne na rzecz działalności statutowej Towarzystwa.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny PTI na podstawie deklaracji pisemnej, która może być przekazana również w postaci elektronicznej.

3. Prawa i obowiązki członków wspierających Towarzystwa określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny PTI.

4. Członkowie wspierający mają prawo używania symboli członka wspierającego PTI.

5. Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie, które może być przekazane również w postaci elektronicznej, Zarządowi Głównego PTI,

b) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTI.

6. Członkostwo wspierające ustaje wskutek śmierci osoby fizycznej albo likwidacji osoby prawnej.

Rozdział IV

Zjazd Delegatów i władze naczelne PTI (§§ 13-14)

§ 13

Zjazd Delegatów PTI

1. Zjazd Delegatów PTI jest najwyższą władzą Towarzystwa, gdy liczba członków Towarzystwa przekracza 100, natomiast gdy liczba członków Towarzystwa nie przekracza 100, tą władzą jest Walne Zebranie Członków. Poniższe ustalenia statutu dotyczące Zjazdu Delegatów stosuje się do Walnego Zebrania Członków.

2. Zjazd Delegatów PTI może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. Zjazd Delegatów PTI jest zwoływany przez Zarząd Główny PTI. Jeśli Zarząd Główny PTI nie zwoła Zjazdu Delegatów PTI w trybie i w terminie zgodnym ze Statutem, Zjazd Delegatów PTI zwołuje Główna Komisja Rewizyjna PTI.

4. Zjazd Delegatów PTI sam stwierdza swoją prawomocność i działa na podstawie własnego Regulaminu Obrad, przyjętego na początku obrad w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

5. Do kompetencji Zjazdu Delegatów PTI należy w szczególności:

a) uchwalanie Regulaminu Wyborczego określającego tryb wyborów władz naczelnych PTI,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz naczelnych PTI,

c) rozpatrywanie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej PTI w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego PTI i podejmowanie stosownej uchwały,

d) uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,

e) ustalanie liczby członków wybieranych do władz naczelnych PTI,

f) wybór i odwoływanie władz naczelnych PTI,

g) podejmowanie uchwały o powołaniu lub rozwiązaniu Rady Naukowej PTI,

h) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Towarzystwa,

i) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI jako pierwszej instancji,

j) zmiana Statutu PTI,

k) rozwiązanie Towarzystwa.

6. Uchwały Zjazdu Delegatów PTI są podejmowane zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, z zastrzeżeniem § 45 i § 46.

7. W Zjeździe Delegatów PTI z głosem stanowiącym biorą udział członkowie honorowi PTI oraz delegaci wybrani w głosowaniu tajnym na Walnych Zgromadzeniach Członków Oddziałów PTI, a na terenach nie objętych działaniem Oddziałów PTI – na zebraniach w okręgach wyborczych utworzonych przez władzę naczelną PTI, która zwołała Zjazd. Kadencja wybranych delegatów trwa 3 (trzy) lata i kończy się z chwilą zarządzenia wyboru delegatów na kolejny Zwyczajny Zjazd.

8. Liczba delegatów Oddziałów PTI i okręgów wyborczych na Zjazd Delegatów PTI ustalana jest proporcjonalnie do sumy liczby członków zwyczajnych, którzy do dnia Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTI lub zebrania wyborczego nie zalegali z opłacaniem składek, z zaokrągleniem w górę do najbliższej liczby całkowitej.

9. Stosunek liczby delegatów do sumy liczby członków, o której mowa w punkcie 8 ustala władza naczelna PTI, która zwołała Zjazd.

10.W Zjeździe Delegatów PTI z głosem doradczym biorą udział:

a) członkowie władz naczelnych PTI oraz prezesi Zarządów Oddziałów PTI, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,

b) zaproszeni goście.

11. Władza naczelna PTI, która zwołała Zjazd Delegatów PTI zawiadamia delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu listem lub drogą elektroniczną najpóźniej na dwa tygodnie przed datą Zjazdu Delegatów PTI.

§14

Zwyczajny Zjazd Delegatów PTI (§ 14)

1. Zwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany co trzy lata w maju lub czerwcu, z zastrzeżeniem § 15 punkt 4.

2. Porządek obrad Zwyczajnego Zjazdu Delegatów obejmuje co najmniej sprawy wymienione w § 13 punkt 5 litery b), c), e), i f).

§15

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI(§ 15)

1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI jest zwoływany w jednym z poniższych przypadków:

a) przez Zarząd Główny PTI z własnej inicjatywy, w szczególności w związku ze sprawami wymienionymi w punktach 2 lub 3,

b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej PTI,

c) na wniosek co najmniej ? ogólnej liczby Zarządów Oddziałów PTI,

d) na wniosek co najmniej ? ogólnej liczby członków Towarzystwa.

2. Zarząd Główny PTI zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI w przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa PTI lub ustania członkostwa więcej niż ? członków co najmniej jednej władzy naczelnej PTI, wybranej na Zjeździe Delegatów PTI i braku możliwości uzupełnienia składu zgodnie z § 18.

3. Utrata zdolności działania Głównej Komisji Rewizyjnej PTI i stwierdzenie tego faktu we wniosku złożonym przez czynnych jej członków zobowiązuje Zarząd Główny PTI do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI w celu wybrania nowej Głównej Komisji Rewizyjnej PTI.

4. W przypadku gdyby Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI miał się odbyć na mniej niż 6 miesięcy przed terminem, o którym mowa w § 14, zwołuje się Zwyczajny Zjazd Delegatów PTI i zarządza się wybór delegatów na ten Zwyczajny Zjazd. Kolejny po nim Zwyczajny Zjazd zwołuje się w statutowym terminie.

5. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI jest zwoływany przez Zarząd Główny PTI w terminie określonym przez Zarząd Główny w razie jego inicjatywy, a w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub zaistnienia stanu faktycznego, uzasadniającego jego zwołanie i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 16

Władze naczelne PTI (§ 16)

1. Władzami naczelnymi PTI są:

a) prezes PTI,

b) Zarząd Główny PTI,

c) Główna Komisja Rewizyjna PTI,

d) Główny Sąd Koleżeński PTI.

2. Kadencja władz naczelnych PTI trwa 3 (trzy) lata i kończy się z chwilą ogłoszenia wyniku wyboru nowych władz naczelnych przez Zwyczajny Zjazd Delegatów PTI. Wybór władzy PTI na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PTI nie przerywa trwania aktualnej w momencie wyboru kadencji tej władzy.

3. Wybór władz naczelnych PTI odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, a prawo zgłaszania kandydatów ma każda osoba, posiadająca czynne prawo wyborcze, z wyjątkiem przypadków wymienionych w Statucie.

4. Członkami władz naczelnych PTI nie mogą być pracownicy etatowi Towarzystwa.

5. Członek władz naczelnych PTI jest zobowiązany do ujawnienia sytuacji konfliktu interesów i wyłączenia się od udziału w podejmowaniu decyzji dotyczącej tego konfliktu.

§ 17

Prezes PTI (§§ 17-18)

1. Prezesa PTI wybiera i odwołuje Zjazd Delegatów PTI w głosowaniu tajnym spośród członków Towarzystwa.

2. Funkcję prezesa PTI można pełnić co najwyżej przez dwie kadencje.

3. Prezes PTI organizuje pracę oraz kieruje Zarządem Głównym PTI i Prezydium Zarządu Głównego PTI.

4. Prezes PTI kieruje Biurem Zarządu Głównego za pośrednictwem dyrektora generalnego PTI.

§ 18

1. W przypadku gdy w trakcie kadencji ustanie członkostwo członków władz naczelnych PTI, są do nich powoływane osoby, które uzyskały kolejną najwyższą liczbę głosów w głosowaniu na Zjeździe Delegatów PTI i które wyraziły na to zgodę. Fakt powołania władza naczelna PTI stwierdza uchwałą.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa PTI Zarząd Główny PTI zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI w celu dokonania wyboru prezesa PTI.

§ 19

Zarząd Główny PTI (§ 19)

1. W skład Zarządu Głównego PTI wchodzą: prezes PTI i członkowie wybrani przez Zjazd Delegatów PTI.

2. Wiceprezesów PTI wybiera i odwołuje Zarząd Główny PTI spośród swoich członków w głosowaniu tajnym na wniosek prezesa PTI.

3. Zarząd Główny PTI powiadamia członków Towarzystwa o zakresie obowiązków każdego członka Zarządu Głównego PTI oraz przekazuje do ich wiadomości sprawozdania z corocznej działalności.

4. Członkostwo w Zarządzie Głównym PTI ustaje z chwilą:

a) złożenia rezygnacji i przyjęcia jej przez Zarząd Główny PTI,

b) odwołania przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI,

c) ustania członkostwa w Towarzystwie,

d) skazania przez sąd powszechny za przestępstwa pospolite.

W tych samych przypadkach wygasa mandat prezesa PTI.

5. Do kompetencji Zarządu Głównego PTI należy:

a) działanie w imieniu Towarzystwa,

b) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu PTI oraz uchwałami Zjazdu Delegatów PTI,

c) zatwierdzanie wzorów odznak i pieczęci Towarzystwa,

d) uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów PTI, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami Statutu PTI lub uchwałami władz naczelnych PTI,

e) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego i podejmowanie decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,

f) określanie przedmiotów działalności gospodarczej Towarzystwa,

g) powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów PTI, Kół PTI, Biur PTI, Ośrodków PTI, Izb PTI, sekcji tematycznych i komisji przy Zarządzie Głównym PTI oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności, w szczególności nadawanie im regulaminów,

h) określanie trybu powoływania i odwoływania członków Rady Naukowej PTI,

i) powoływanie Komisji Likwidacyjnych jednostek organizacyjnych PTI w celu przejęcia majątku tych jednostek i zamknięcia rozliczeń finansowych,

j) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Głównego PTI i jego Prezydium, Zarządów Oddziałów PTI, sekcji tematycznych, komisji oraz innych regulaminów wewnętrznych,

k) określanie liczby wiceprezesów PTI oraz liczby członków Prezydium Zarządu Głównego PTI, a także zakresu ich obowiązków i upoważnień,

l) powoływanie i odwoływanie członków Prezydium Zarządu Głównego PTI,

m) występowanie do Zjazdu Delegatów PTI o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

n) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do organizacji lub stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,

o) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Towarzystwa,

p) zwoływanie Zjazdów Delegatów PTI i ustalanie liczby delegatów Oddziałów i okręgów wyborczych na Zjazd Delegatów PTI,

q) powoływanie zespołów rzeczoznawców PTI,

r) nadawanie na wniosek prezesa PTI wyróżnień, odznak honorowych i dyplomów oraz występowanie o przyznanie odznaczeń i nagród,

s) ustanawianie pełnomocników Zarządu Głównego PTI działających na rzecz Towarzystwa,

t) przyjmowanie członków zwyczajnych Towarzystwa i stwierdzanie ustania ich członkostwa,

u) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz terminów ich opłacania,

v) określanie zasad korzystania przez członków Towarzystwa z majątku Towarzystwa, imprez organizowanych przez Towarzystwo oraz ulgowej prenumeraty czasopism lub innych wydawnictw Towarzystwa,

w) uchwalanie regulaminu określającego prawa i obowiązki członków wspierających Towarzystwa,

x) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających,

y) udzielanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy członkiem władz PTI a Towa-rzystwem,

z) przyjmowanie rezygnacji członków Zarządu Głównego PTI i prezesa PTI,

aa) powoływanie nowych członków Zarządu Głównego PTI w przypadku ustania członkostwa w trakcie kadencji w trybie § 18 punkt 1,

bb) określanie zasad stosowania w Towarzystwie postaci elektronicznej, w tym do składania deklaracji i wniosków

6. Posiedzenia Zarządu Głównego PTI odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku. Posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu prezes PTI, a jeśli jest to niemożliwe – jeden z wiceprezesów PTI.

7. Uchwały Zarządu Głównego PTI zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków Zarządu Głównego PTI, w tym prezesa PTI lub co najmniej jednego wiceprezesa PTI. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

8. W posiedzeniach Zarządu Głównego PTI uczestniczą z głosem doradczym prezesi Oddziałów PTI, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PTI, dyrektor generalny PTI oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego posiedzenia.

9. Uchwały Zarządu Głównego PTI mogą być podjęte, jeśli o jego posiedzeniu zostali prawidłowo powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Głównego PTI, wszyscy członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PTI oraz dyrektor generalny PTI.

10. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego PTI dopuszcza się podejmowanie uchwał Zarządu Głównego PTI w drodze głosowań elektronicznych. Sposób przeprowadzania głosowań elektronicznych określa Regulamin Pracy Zarządu Głównego PTI i dotyczy on odpowiednio wszystkich jednostek organizacyjnych PTI.

§ 20

Dyrektor generalny PTI (§ 20)

1. Zarząd Główny PTI powołuje i odwołuje dyrektora generalnego PTI na wniosek Prezesa PTI. Dyrektor generalny PTI podlega bezpośrednio Prezesowi PTI.

2. Do obowiązków dyrektora generalnego PTI należy:

a) wykonywanie uchwał Zarządu Głównego PTI i Prezydium Zarządu Głównego PTI,

b) kierowanie pracami biura Zarządu Głównego PTI,

c) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Zarządu Głównego PTI, Zarządów Oddziałów PTI oraz Zarządów Kół PTI nie wchodzących w skład oddziałów,

d) nadzór nad działalnością gospodarczą i finansowaniem działalności statutowej Towarzystwa,

e) nadzór nad rozliczeniami podatkowymi Towarzystwa.

3. Dyrektor generalny PTI jest pracownikiem etatowym i osobą wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec osób, dla których pracodawcą jest Towarzystwo.

4. Dyrektor generalny PTI nie może jednocześnie pełnić innej funkcji we władzach Towarzystwa.

§ 21

Skarbnik PTI (§ 21)

1. Zarząd Główny PTI powołuje skarbnika PTI ze swojego grona.

2. Skarbnik PTI nadzoruje przygotowanie oraz realizację budżetu i planów finansowych Towarzystwa.

3. Skarbnik PTI nadzoruje opracowanie zasad sprawozdawczości finansowej dla Zarządu Głównego PTI.

4. Skarbnik PTI przygotowuje coroczną informację o stanie finansowym Towarzystwa i udostępnia ją wszystkim członkom Towarzystwa.

5. Funkcja skarbnika PTI może być łączona z funkcją wiceprezesa PTI.

§ 22

Prezydium Zarządu Głównego PTI (§ 22)

1. W skład Prezydium Zarządu Głównego PTI wchodzą: prezes PTI, wiceprezesi PTI, od jednego do trzech członków Zarządu Głównego PTI oraz skarbnik PTI.

2. Prezydium Zarządu Głównego PTI kieruje działalnością Towarzystwa w okresie po-między posiedzeniami Zarządu Głównego PTI, zgodnie z Regulaminem Pracy Prezydium Zarządu Głównego PTI uchwalonym przez Zarząd Główny PTI w zakresie czynności wymienionych w § 19 punkcie 5 litera a) i b).

3. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PTI zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków tego Prezydium, w tym prezesa PTI lub co najmniej jednego wiceprezesa PTI. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PTI podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego PTI.

4. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTI są zwoływane w miarę potrzeby. W posiedzeniach uczestniczy z głosem doradczym dyrektor generalny PTI oraz inne osoby, zaproszone przez przewodniczącego posiedzenia. Posiedzenia mogą się odbywać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

5. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PTI mogą być podjęte, jeśli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PTI.

§ 23

Główna Komisja Rewizyjna PTI (§ 23)

1. Główna Komisja Rewizyjna PTI składa się z od trzech do siedmiu członków, spośród których wybiera w tajnym głosowaniu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej PTI nie mogą być członkowie innych władz PTI oraz jego pracownicy etatowi.

3. W sprawie ustania członkostwa w Głównej Komisji Rewizyjnej PTI stosuje się odpowiednio przepisy § 19 punkt 4 dotyczące Zarządu Głównego PTI.

4. Główna Komisja Rewizyjna PTI jest powołana do nadzorowania zgodnego ze Statutem PTI i uchwałami Zjazdu Delegatów PTI funkcjonowania Towarzystwa, a w szczególności jest zobowiązana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, z uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz jej zgodności ze Statutem PTI i uchwałami Zjazdu Delegatów PTI.

5. Główna Komisja Rewizyjna PTI sprawuje kontrolę działalności kół nie wchodzących w skład Oddziałów.

6. Główna Komisja Rewizyjna PTI ma prawo wnosić o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI oraz zwoływać Zjazd Delegatów PTI w razie bezczynności Zarządu Głównego PTI.

7. Główna Komisja Rewizyjna PTI ma prawo występowania do Zarządu Głównego PTI z wnioskami z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a ponadto ma obowiązek składania sprawozdania na Zjeździe Delegatów PTI wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTI.

8. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PTI mogą brać udział w posiedzeniach Za-rządu Głównego PTI i jego Prezydium z głosem doradczym.

9. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej PTI zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków Głównej Komisji Rewizyjnej PTI, w tym jej przewodniczącego lub co najmniej jednego zastępcy przewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

10. Zasady i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej PTI określa Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej PTI, uchwalony przez tę Komisję.

11. Główna Komisja Rewizyjna PTI uchwala Regulamin Komisji Rewizyjnych Oddziałów PTI.


§ 24

Główny Sąd Koleżeński PTI (§ 24)

1. Główny Sąd Koleżeński PTI składa się z od pięciu do siedmiu członków, spośród których wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Głównego PTI ani Głównej Komisji Rewizyjnej PTI.

3. W sprawie ustania członkostwa w Głównym Sądzie Koleżeńskim PTI stosuje się odpowiednio przepisy § 19 punkt 4.

4. Główny Sąd Koleżeński PTI jest powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Towarzystwa, powstałych w obrębie Towarzystwa, a ponadto rozpatrywania spraw członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania Statutu PTI, regulaminów i uchwał władz PTI oraz naruszania zasad współżycia społecznego.

5. Główny Sąd Koleżeński PTI może orzekać następujące kary:

a) upomnienie,

b) zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od trzech miesięcy do dwóch lat,

c) wykluczenie z Towarzystwa.

6. Główny Sąd Koleżeński PTI jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy zgłoszone przez:

a) władze naczelne PTI,

b) członków Towarzystwa przeciw władzom naczelnym PTI lub członkom tych władz, jeśli we wniesionej sprawie działali oni w imieniu Towarzystwa.

7. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI jako pierwszej instancji przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów PTI, złożone nie później niż 30 dni po doręczeniu orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI.

8. Główny Sąd Koleżeński PTI jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów PTI.

9. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI jako drugiej instancji są ostateczne.

10. Uchwały Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI, w tym jego przewodniczącego lub co najmniej jednego zastępcy przewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

11. Zasady i tryb postępowania oraz właściwość sądów koleżeńskich PTI określa Regulamin Postępowania Sądów Koleżeńskich PTI, uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński PTI.

§ 25

Rada Naukowa PTI (§ 25)

1. Rada Naukowa PTI jest organem powoływanym i rozwiązywanym przez Zjazd Delegatów PTI.

2. Zadaniem Rady Naukowej PTI jest inicjowanie i koordynowanie działalności naukowej Towarzystwa.

3. Tryb powoływania i odwoływania członków tej Rady określa uchwała Zarządu Głównego PTI.

4. Rada Naukowa PTI wybiera ze swojego grona przewodniczącego, od jednego do dwóch zastępców oraz sekretarza.

5. Zwoływanie posiedzeń Rady Naukowej PTI i sposób prowadzenia przez nią działalności jest określony w Regulaminie Rady Naukowej PTI, uchwalonym przez tę Radę i zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTI.


Rozdział V

Oddziały PTI

§ 26

Powołanie Oddziału PTI (§§ 26-27)

1. Do powołania Oddziału PTI jest wymagane co najmniej 50 członków Towarzystwa.

2. Teren działania, siedzibę i nazwę Oddziału PTI ustala Zarząd Główny PTI z uwzględ-nieniem podziału administracyjnego kraju, przy czym teren działania Oddziału PTI powinien obejmować co najmniej jedno województwo.


§ 27


1. Grupa co najmniej 50 członków Towarzystwa lub Koło PTI liczące minimum 50 członków występuje z wnioskiem pisemnym, który może być przekazany również w postaci elektronicznej, do Zarządu Głównego PTI o powołanie Oddziału PTI. Koło PTI przedstawia w tym przypadku uchwałę Zarządu Koła PTI. Wniosek powinien za-wierać plan pracy na pierwszą kadencję Oddziału PTI.

2. Zarząd Główny PTI podejmuje uchwałę o powołaniu Komitetu Organizacyjnego Od-działu PTI, wyznaczając do niego przedstawicieli wnioskodawców i pełnomocników Zarządu Głównego PTI oraz określa termin przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTI.

3. Komitet Organizacyjny Oddziału PTI przygotowuje i przeprowadza Walne Zgroma-dzenie Członków Oddziału PTI, na którym zostaną wybrane władze wykonawcze pierwszej kadencji Oddziału PTI.

4. Zarząd Oddziału PTI przekazuje dokumentację wyborów Zarządowi Głównemu PTI, po czym Zarząd Główny PTI powiadamia właściwe organy administracji publicznej o utworzeniu Oddziału PTI.

§ 28

Władze Oddziału PTI (§ 28)

1. Władzami Oddziału PTI są:

a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI (Zwyczajne lub Nadzwyczajne),

b) prezes Oddziału PTI,

c) Zarząd Oddziału PTI,

d) Komisja Rewizyjna Oddziału PTI,

e) Sąd Koleżeński Oddziału PTI.

2. Kadencja Prezesa Oddziału PTI, Zarządu Oddziału PTI, Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI i Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI trwa 3 (trzy) lata i kończy się z chwilą ogłoszenia wyniku wyboru nowych władz Oddziału przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI. Postanowienia § 18 stosuje się odpowiednio.

3. Wybór prezesa Oddziału PTI, Zarządu Oddziału PTI, Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI i Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, a prawo zgłaszania kandydatów ma każda osoba, posiadająca czynne prawo wyborcze, z wyjątkiem przypadków wymienionych w Statucie.

4. Członkami Władz Oddziału PTI mogą być wyłącznie członkowie Oddziału PTI.

5. Do członków Zarządu Oddziału PTI, Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI i Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI stosują się przepisy § 16 punkty 4 i 5.

6. Na obszarach poza terenem działania Oddziałów PTI kompetencje Zarządu Oddziału PTI, Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI i Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI sprawują odpowiednio: Zarząd Główny PTI, Główna Komisja Rewizyjna PTI i Główny Sąd Koleżeński PTI.

§ 29

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI (§§ 29)

1. Najwyższą władzą Oddziału PTI jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI .

2. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI jest zwoływane przez właściwy Zarząd Oddziału PTI. Jeśli Zarząd Oddziału PTI nie zwoła Walnego Zgromadzania Członków Oddziału PTI w trybie i w terminie zgodnym ze Statutem, Zarząd Główny PTI powołuje Pełnomocnika, który wykonuje w tym zakresie obowiązki Zarządu Oddziału PTI.

4. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI samo stwierdza swoją prawomocność i działa na podstawie własnego Regulaminu Obrad, przyjętego na początku obrad w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTI należy w szczególności:

a) uchwalanie regulaminu wyborczego określającego tryb wyborów władz Oddziału,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału PTI, Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI i Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI,

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału PTI na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI,

d) uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału PTI,

e) ustalanie liczby członków Zarządu Oddziału PTI, Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI i Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI,

f) wybór i odwoływanie prezesa Oddziału PTI, członków Zarządu Oddziału PTI, Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI i Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI,

g) wybór delegatów Oddziału PTI na Zjazd Delegatów PTI,

h) uchwalanie wniosku do Zjazdu Delegatów PTI o zmianę Statutu PTI,

i) uchwalanie wniosku do Zarządu Głównego PTI o likwidację Oddziału,

j) uchwalanie innych wniosków do władz naczelnych PTI i władz Oddziału PTI.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTI podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Oddziału PTI, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych z zastrzeżeniem punktu 8.

7. W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału PTI z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie Oddziału PTI, a z głosem doradczym:

a) członkowie władz naczelnych PTI,

b) członkowie Zarządu Oddziału PTI, Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI i Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI, jeśli przestali być członkami Oddziału PTI,

c) zaproszeni goście.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTI dotyczące wniosków do Zjazdu Delegatów PTI o zmianę Statutu PTI zapadają większością dwóch trzecich głosów uczestników Walnego Zgromadzenia, a wniosków do Zarządu Głównego PTI o likwidację Oddziału PTI zapadają większością ? głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

9. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTI zawiadamia członkówZarząd Oddziału PTI co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTI.


§ 30

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI (§ 30)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI jest zwoływane po zwołaniu Zwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI, lecz nie później niż na 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem Zjazdu Delegatów PTI.

2. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTI obejmuje co najmniej sprawy wymienione w § 29 punkt 5 litery b), c), e), f), g).

§ 31

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI (§ 31)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI może być zwołane w jednym z poniższych przypadków:

a) z inicjatywy Zarządu Głównego PTI,

b) z inicjatywy Zarządu Oddziału PTI,

c) z inicjatywy Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI,

d) na wniosek co najmniej ? liczby członków Oddziału PTI.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI jest zwoływane w terminie określonym przez organ inicjujący, a w razie zgłoszenia wniosku w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 32

Zarząd i Prezydium Zarządu Oddziału PTI (§ 32)

1. W skład Zarządu Oddziału PTI wchodzą prezes Oddziału PTI i członkowie Zarządu, wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI.

2. Zarząd Oddziału PTI wybiera ze swojego grona Skarbnika Oddziału PTI w głosowaniu tajnym na wniosek prezesa Oddziału PTI. Zarząd Oddziału PTI w tym samym trybie może wybrać wiceprezesów Oddziału PTI.

3. Skarbnik Oddziału PTI odpowiada za przygotowanie budżetu i planów finansowych Oddziału oraz nadzoruje ich realizację.

4. Zarząd Oddziału PTI może powołać Prezydium Zarządu Oddziału PTI spośród członków Zarządu Oddziału PTI.

5. W skład Prezydium Zarządu Oddziału PTI wchodzą co najmniej prezes Oddziału PTI i wiceprezesi Oddziału PTI.

6. W zakresie ustania członkostwa w Zarządzie Oddziału PTI oraz wygaśnięcia mandatu prezesa Oddziału PTI stosuje się odpowiednio zapisy § 19 punkt 4.

7. Do kompetencji Zarządu Oddziału PTI należy:

a) reprezentowanie Oddziału PTI na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,

b) kierowanie działalnością Oddziału PTI zgodnie z postanowieniami Statutu PTI, uchwałami Zjazdu Delegatów PTI, Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTI oraz uchwałami Zarządu Głównego PTI,

c) przyjmowanie członków zwyczajnych Towarzystwa i stwierdzanie ustania ich członkostwa,

d) powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Kół PTI na terenie działania Oddziału PTI,

e) przyjmowanie rezygnacji członków Zarządu Oddziału PTI,

f) zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny PTI.

8. Prezydium Zarządu Oddziału PTI kieruje działalnością Oddziału PTI w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału PTI, zgodnie z postanowieniami Statutu PTI, Regulaminem Pracy Prezydium Oddziału PTI uchwalonym przez Zarząd Oddziału PTI oraz uchwałami władz PTI.

9. Uchwały Zarządu Oddziału PTI i Prezydium Zarządu Oddziału PTI są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków, w tym prezesa Oddziału PTI lub jednego z wiceprezesów Oddziału PTI. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

10. Posiedzenia Zarządu Oddziału PTI odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.

11. Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału PTI odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§ 33

Komisja Rewizyjna Oddziału PTI (§ 33)

1. Komisja Rewizyjna Oddziału PTI składa się z od trzech do pięciu członków, spośród których wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI nie mogą być członkami Zarządu Oddziału PTI, Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI ani Głównej Komisji Rewizyjnej PTI.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI należy kontrola całokształtu działalności Oddziału PTI co najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, a także wykonywanie poleceń Głównej Komisji Rewizyjnej PTI.

4. Komisja Rewizyjna Oddziału PTI ma prawo występowania do Zarządu Oddziału PTI z wnioskami wynikającymi z kontroli.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI mogą brać udział w posiedzeniach Za-rządu Oddziału PTI i Prezydium Zarządu Oddziału PTI z głosem doradczym.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI, w tym jej przewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.


§ 34

Sąd Koleżeński Oddziału PTI (§ 34)

1. Sąd Koleżeński Oddziału PTI składa się z od trzech do pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI, spośród których wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Oddziału PTI, Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI ani Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI.

3. Sąd Koleżeński Oddziału PTI rozpatruje i rozstrzyga w pierwszej instancji spory członków Towarzystwa wymienione w §24 punkt 4 z zastrzeżeniem spraw wy-mienionych w §24 punkt 6.

4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI przysługuje stronie prawo odwołania się, w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia, do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI.

5. Uchwały Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI, w tym jego przewodniczącego lub co najmniej jednego zastępcy przewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.


§ 35

Rozwiązanie Oddziału PTI (§ 35)

1. Rozwiązanie Oddziału PTI następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego PTI w przypadku ustania jego działalności, trwałego spadku liczby członków poniżej zapisanej w § 27 lub na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTI.

2. Zarząd Główny PTI powołuje Komisje Likwidacyjną Oddziału PTI, której zadaniem jest przejęcie przydzielonego majątku Towarzystwa, po czym następuje postępowanie w celu wykreślenia Oddziału PTI z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Zarząd Główny PTI powiadamia właściwe organy administracji publicznej o rozwiązaniu Oddziału PTI.

Rozdział VI

Koła PTI

§ 36

Powołanie Koła PTI (§ 36)

1. Koło PTI jest powoływane na podstawie uchwały Zarządu Oddziału PTI lub Zarządu Głównego PTI dla województw, w których nie ma Oddziału PTI. Zarząd Główny PTI może upoważnić jeden z Oddziałów PTI do powołania Koła PTI poza obszarem jego działania.

2. Do powołania Koła PTI wymagana jest liczba co najmniej 10 członków Towarzystwa, którzy składają wniosek pisemny, który może być przekazany również w postaci elektronicznej, do Zarządu Głównego PTI lub właściwego terenowo Oddziału PTI o powołanie Koła PTI.

3. Uchwala o powołaniu Koła PTI powinna określać jego nazwę i adres.

4. Zarząd Główny PTI lub właściwy terenowo Zarząd Oddziału PTI wyznacza pełnomocnika do przeprowadzenia pierwszego Walnego Zebrania Członków Koła PTI.

5. Zarząd Główny PTI powiadamia właściwe organy administracji publicznej o powołaniu Koła PTI.

§ 37

Władze Koła PTI (§ 37)

1. Władzami Koła PTI są:

a) Walne Zebranie Członków Koła PTI,

b) Zarząd Koła PTI.

2. Kadencja Zarządu Koła PTI trwa trzy lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Walne Zebranie Członków Koła PTI jest najwyższą władzą Koła PTI.

4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła PTI należy:

a) uchwalanie kierunków działania Koła PTI zgodnie z uchwałami władz zwierzchnich,

b) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła PTI,

c) wybór i odwoływanie członków Zarządu Koła PTI.

5. Walne Zebranie Członków Koła PTI zwołuje jego Zarząd zawiadamiając członków Koła PTI o terminie, miejscu i porządku obrad zebrania co najmniej na 10 dni przed terminem zwołania zebrania. Jeśli Zarząd Koła PTI nie zwoła Walnego Zebrania Członków PTI w trybie i terminie zgodnym ze Statutem PTI, zwołuje je właściwy terenowo Zarząd Oddziału PTI lub Zarząd Główny PTI.

6. W Walnym Zebraniu Członków Koła PTI z głosem decydującym biorą udział wszyscy członkowie Koła PTI, a z głosem doradczym – zaproszeni goście.

7. Zarząd Koła PTI składa się z od trzech do pięciu członków, spośród których wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego.

8. Wybór Zarządu Koła PTI odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, a prawo zgłaszania kandydatów ma każda osoba, posiadająca czynne prawo wyborcze.

9. Do zadań Zarządu Koła PTI należy realizowanie statutowych celów Towarzystwa na swoim terenie.

10. Zarząd Koła PTI zarządza powierzonym mu majątkiem Towarzystwa.

§ 38

Rozwiązanie Koła PTI (§ 38)

1. Rozwiązanie Koła PTI następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego PTI lub właściwego terenowo Zarządu Oddziału PTI w przypadku ustania jego działalności, trwałego spadku liczby członków poniżej zapisanej w § 36 lub na wniosek Walnego Zebrania Członków Koła PTI.

2. Zarząd Główny PTI lub właściwy terenowo Zarząd Oddziału PTI powołuje Komisję Likwidacyjną w celu przejęcia majątku Towarzystwa, którym dysponowało Koło.

3. W przypadku powołania Oddziału PTI na wniosek Koła PTI w uchwale Zarządu Koła PTI umieszcza się zapis o dalszej działalności Koła PTI w ramach Oddziału PTI lub o rozwiązaniu Koła PTI.

4. Majątek Towarzystwa będący w gestii Koła PTI, likwidowanego zgodnie z punktem 3 tego paragrafu, zostaje przekazany do dyspozycji właściwego terenowo Oddziału PTI. W przypadku dalszej działalności Koła PTI majątek może być podzielony pomiędzy Oddział PTI i Koło PTI na podstawie pisemnego porozumienia między Zarządem Koła PTI i Zarządem Oddziału PTI.

5. Zarząd Główny PTI powiadamia stosowne właściwe organy administracji publicznej o rozwiązaniu Koła PTI.

Rozdział VII

Majątek i gospodarka finansowa (§§ 39-44)

§ 39

1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości i nieruchomości.

2. Majątkiem Towarzystwa gospodaruje Zarząd Główny PTI, który może przekazać część majątku do dyspozycji jednostek organizacyjnych Towarzystwa.

§ 40

Majątek Towarzystwa pochodzi z:

a) wpisowego i składek członkowskich,

b) dotacji, darowizn, spadków, zapisów i dochodów z operacji finansowych,

c) dochodów z własnej działalności,

d) dochodów z majątku Towarzystwa,

e) dochodów z ofiarności publicznej.

§ 41

1. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2. Na zasadach określonych w punkcie 1 tego paragrafu, Towarzystwo może uczestniczyć w spółkach kapitałowych i fundacjach.

3. Towarzystwo może przyjmować dotacje.

§ 42

1. Zarząd Główny PTI uchwala regulamin działalności i rozliczeń finansowych w Towa-rzystwie.

2. Zarząd Główny PTI może wyrazić zgodę na prowadzenie przez Oddział PTI, Koło PTI lub inną jednostkę organizacyjną PTI konta bankowego.

3. Zarząd Główny PTI może upoważnić, na mocy uchwały, Oddział PTI lub inną jednostkę organizacyjną do prowadzenia określonej działalności gospodarczo-finansowej, w pełni odpowiadając za tę działalność.

4. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku i wyposażenia wymagana jest uchwała Zarządu Głównego PTI.


§ 43

Członkowie Towarzystwa, korzystający z majątku Towarzystwa do realizacji celów statutowych, potwierdzają fakt korzystania z majątku Towarzystwa przez podpisanie stosownych oświadczeń według wzorów i zasad ustalonych przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 44

1. Do ważności oświadczeń składanych w imieniu Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań majątkowych Towarzystwa jest potrzebne łączne działanie dwóch spośród następujących osób:

a) prezes PTI,

b) wiceprezesi PTI,

c) skarbnik PTI.

2. Zarząd Główny PTI może udzielać pełnomocnictw szczegółowych do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa w poszczególnych sprawach.


Rozdział VIII

Zmiana Statutu PTI i rozwiązanie się Towarzystwa (§§ 45-46)

§ 45

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu PTI podejmuje Zjazd Delegatów PTI większością ? głosów delegatów przy obecności co najmniej 1 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 46

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Zjazd Delegatów PTI lub Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI większością ? głosów przy obecności co najmniej 1 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.