Strategia PTI html

Z XI-Zjazd
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Pliki oryginalne: pdfdocx

Strategia funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Informatycznego w latach 2011-2014

[obszerne fragmenty adaptowane do formatu html]

Opracowanie dokumentu: Wojciech Kiedrowski, Anna Beata Kwiatkowska, Barbara Szymańska. Wersja zatwierdzona przez NZD 21-11-2009.


Wstęp

Dokument ten jest Strategią funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Informatycznego w latach 20112014. Strategia została opracowana przez zespół ds. Strategii złożony z Komisji ds. Strategii powołanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa informatycznego, uchwałą nr 75/X/09 z dnia 4 kwietnia 2009 roku, rozszerzonej o eksperta w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych. Na potrzeby budowy Strategii udostępniono przestrzeń komunikacji i współpracy na platformie moodle (http://edu.rsei.umk.pl/pti) PTI i sukcesywnie umieszczano w niej do dyskusji wszystkie materiały wypracowane przez Komisję, materiały ze spotkań strategicznych oraz stanowiska jednostek organizacyjnych Towarzystwa. Dostęp do materiałów i dyskusji mieli wszyscy członkowie PTI. Przed sformułowaniem Strategii przeanalizowano wiele dokumentów strategicznych, m.in. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, Strategię funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Informatycznego na lata 2007-2010, Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013, oraz stan obecny Towarzystwa.

Strategia składa się z ośmiu części i załącznika. W części pierwszej określona została misja Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Część druga specyfikuje oblicza PTI oraz interesariuszy Towarzystwa. W części trzeciej przedstawiono, zaktualizowaną w stosunku do umieszczonej w obecnie realizowanej Strategii, analizę SWOT. Część czwarta określa strategiczne kierunki funkcjonowania PTI oraz wizję PTI po ich realizacji, czyli po roku 2014. W części piątej przedstawiono cele realizujące poszczególne kierunki strategiczne. Część szósta określa perspektywę finansową Strategii. Część siódma opisuje przebieg realizacji Strategii i monitoring, a w części ósmej wymieniono członków PTI zaangażowanych w budowę tego dokumentu. Załącznik do tego dokumentu stanowi podsumowanie realizacji Strategii PTI na lata 2007-2010. Następnym krokiem po przyjęciu niniejszej Strategii, powinno być opracowanie szczegółowego Planu działań prowadzącego do realizacji wytyczonych w dokumencie kierunków strategicznych ze szczegółowym określeniem zasad budżetowania. Dokument jest z założenia dokumentem o formule blokowo-tabelarycznej.

Misja PTI

Polskie Towarzystwo Informatyczne istnieje od 23 maja 1981 roku. Członkami Towarzystwa są specjaliści z wielu dziedzin związanych z informatyką, zarówno teoretycy jak i praktycy. Misja Towarzystwa: PTI jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego. Misja określa nadrzędny cel, dla którego istnieje Towarzystwo. Wszystkie działania członków są podporządkowane realizacji tej misji. Za definicję społeczeństwa informacyjnego, w spójności ze Strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, przyjęto następując określenie: społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową. Umieszczenie tego określenia w misji Polskiego Towarzystwa Informatycznego jest wyrażeniem gotowości współpracy w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, który wymaga harmonijnej współpracy sektora publicznego, prywatnego, ośrodków naukowo-badawczych oraz organizacji pozarządowych.

Oblicza PTI i interesariusze

Przez oblicza Towarzystwa rozumiemy sposób postrzegania go przez interesariuszy, w tym przez członków Towarzystwa. W zależności od tego kim się jest, jakie ma się własne oczekiwania w stosunku do Towarzystwa, wreszcie od możliwości, jakimi się dysponuje i wartości, jakie jest się gotowym dostarczyć Towarzystwu, postrzega się je w innej perspektywie, widzi się inne jego oblicze. Oblicza Towarzystwa składają się na jego wizerunek wśród interesariuszy.

Oblicza Polskiego Towarzystwa Informatycznego

- Działalność statutowa Towarzystwa w obszarach jego aktywności

Wizerunek Towarzystwa jest budowany przez wywieranie wpływu i podejmowanie działalności w środowiskach jego członków, w otoczeniu ich środowisk i wreszcie w całym kraju, jak również za granicą. Są to środowiska naukowe, organizacje pozarządowe, administracja publiczna i gospodarka.

- Członkowie Towarzystwa – ludzie w wymiarze koleżeńskim

Ogół Członków Towarzystwa stanowi grono kolegów i przyjaciół, którzy czerpią radość z wzajemnych kontaktów, spotkań, prowadzonych rozmów i wspólnych działań. Kontakty i działania na płaszczyźnie koleżeńskiej, a nie tylko w sferze zawodowej i naukowej, są istotnym elementem życia Towarzystwa.

- Członkowie Towarzystwa – zawodowi informatycy

Członkami PTI są specjaliści - informatycy, eksperci różnych specjalności, podejmujący wspólne działania w dziedzinie informatyki na płaszczyźnie zawodowej i naukowej. Są to zawodowi informatycy, posiadający poczucie odpowiedzialności w pracy, poczucie wzajemnego szacunku dla posiadanej wiedzy i umiejętności, wykonujący swoją pracę i zadania rzetelnie, z należytą starannością i w zgodzie z etyka zawodową.

- Działalność gospodarcza realizowana w Towarzystwie

PTI, korzystając z zasobów intelektualnych, zaplecza administracyjnego oraz zasobów finansowych, prowadzi działalność gospodarczą, finansującą cele statutowe organizacji.

Interesariusze PTI

1. Członkowie Towarzystwa (osoby - jednostki):

   a. informatycy aktywni zawodowo

   b. młode pokolenie (studenci informatyki)

   c. informatycy nieaktywni zawodowo

2. świat nauki, edukacji i kultury

3. instytucje tworzące prawo

4. administracja publiczna

5. firmy i struktury gospodarcze

6. organizacje pozarządowe

7. instytucje państwowe (ZUS, NFZ, nadzory np. górniczy, itd.)

8. Społeczeństwo (ogół obywateli)

   a. informatycy

   b. nieinformatycy

Analiza SWOT

MOCNE STRONY
 • PTI to największe, najbardziej znane, cenione, wiarygodne stowarzyszenie informatyków w Polsce, ma silną pozycję
 • Zorganizowane zaplecze w postaci Biura Zarządu Głównego oraz jednostek terenowych (koła, oddziały, sekcje)
 • Autorytety, potencjał merytoryczny i organizacyjny oraz entuzjazm wśród członków Towarzystwa w kołach i oddziałach
 • Niezależność stwarzająca podstawy dostarczania usług certyfikacyjnych, eksperckich, opinii, recenzji, itp.
 • Lider w obszarze certyfikacji umiejętności ICT oraz działalności rzeczoznawczej w Polsce
 • Znaczące środki finansowe, stabilne dochody
 • Dobre, partnerskie stosunki z liczącymi się na rynku stowarzyszeniami działającymi w obszarze teleinformatyki
 • Wieloletnia historia i doświadczenie organizacji
SŁABE STRONY
 • Brak skutecznych i efektywnych metod pracy/współpracy, standardów zarządczych i organizacyjnych (obszary: marketing, finanse, majątek, działalność statutowa)
 • Brak konsekwentnej realizacji strategii
 • Słaby dopływ nowych członków do Towarzystwa; w szczególności niskie zainteresowanie ze strony młodych informatyków
 • Niewielki zakres współpracy na poziomie instytucjonalnym
 • Niewielki wpływ na kształt edukacji informatycznej w kraju
 • Działalność władz oparta wyłącznie o działalność społeczną
 • Niewystarczająca współpraca Biura ZG z jednostkami terenowymi, słaba integracja członków pomiędzy regionami, wąskie grono członków zaangażowanych w działalność społeczną
 • Duża niestabilność/fluktuacja kierownictwa w Biurze Zarządu Głównego
SZANSE
 • Ogromny, wciąż niewykorzystany potencjał rynku w zakresie certyfikacji szansą na jej dynamiczny rozwój
 • Duża dostępność środków UE do wykorzystania przez PTI
 • Niewykorzystane dotychczas obszary dla działalności rzeczoznawczej i eksperckiej (sądownictwo, administracja lokalna, organizacje pracodawcze, itd.) szansą na dynamiczny rozwój Izby Rzeczoznawców
 • Zaangażowanie wielu członków w realizacje przedsięwzięć edukacyjnych
 • Liczne rzesze młodych, potencjalnych członków PTI, poszukujących rozwiązań dla swoich problemów, pomysłów, chęci rozwoju, itd. szansą na zdynamizowanie działalności PTI
 • Istniejący potencjał jednostek terenowych (koła, oddziały, sekcje) oraz poszczególnych Członków w kontekście rozwoju ECDL, Izby Rzeczoznawców oraz działalności statutowej
 • Szybkie tempo rozwoju teleinformatyki oraz silna presja na rozwój SI (informatyka i głos PTI w cenie)
 • Brak znaczącej konkurencji ze strony innych stowarzyszeń
ZAGROŻENIA
 • Możliwość pojawienia się konkurencji w obszarze certyfikacji i utrata znaczącej części źródła finansowania
 • Ryzyko utraty wiarygodności (niska jakość ekspertyz, błędy zarządzania, odpływ autorytetów)
 • Zmniejszenie wpływów w wyniku obniżenie się poziomu dostępnych środków z UE
 • Odpływ członków towarzystwa w wyniku braku bliższej współpracy ze strony ZG i BZG
 • utrata etosu i właściwego charakteru Towarzystwa

Kierunki strategiczne

Zamierzenie spełnienia misji Polskiego Towarzystwa Informatycznego, wnioski z analizy SWOT, analiza stanu realizacji Strategii Towarzystwa na lata 2007-2010 oraz analiza krajowych dokumentów strategicznych tj. Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013, pod kątem oczekiwań i możliwości uzyskania pomocy od organizacji pozarządowych prowadzi do sformułowania następujących kierunków strategicznych działania Towarzystwa w latach 2011-2014 oraz nakreślenia wizji, do której każdy z tych kierunków powinien Towarzystwo doprowadzić po roku 2014.

Kierunek I

Wspieramy szeroko rozumianą edukację oraz rozwój informatyki i ICT jako źródło szans/możliwości dla każdego

W perspektywie każdego człowieka (obywatela) kierunek ten odzwierciedla jego dążenie do posiadania wiedzy, kompetencji, możliwości i świadomości w zakresie ICT oraz kultury funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Pozwala to osiągać cele, odkrywać szanse rozwoju oraz realizacji "siebie". Daje również okazję do spotkania interesujących ludzi, niepospolitych osobowości.

W perspektywie zawodowego informatyka kierunek ten buduje hierarchię wartości w obszarze zawodu informatyka (naukowca, eksperta, specjalisty, praktyka), przyczynia się do podnoszenia prestiżu zawodu i człowieka wykonującego ten zawód.

Pozwala wzbogacać wiedzę i doświadczenie zawodowe w wyniku wzajemnych kontaktów oraz "aktywnej obecności" w środowisku zawodowym. Daje szanse na ciekawszą pracę, ambitniejsze wyzwania, zdobycie uznania dla osiągnięć zawodowych.

Z biznesowego punktu widzenia kierunek rozwoju prowadzi do organizowania odpłatnych imprez i konferencji popularyzujących wiedzę w zakresie ICT, naukowych, szkoleniowych itd. Pozwala również odegrać kluczową rolę na rynku certyfikacji umiejętności, wiedzy i doświadczenia zarówno użytkowników jak i twórców ICT.

Wizja po roku 2014

Towarzystwo jest środowiskiem profesjonalistów w dziedzinie informatyki, nieustannie podnoszących swe kwalifikacje i dzielących się tą wiedzą z innymi. Następuje wzrost wsparcia dla młodych członków Towarzystwa.

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest liczącą się organizacją pozarządową w zakresie ustalania kształtu edukacji informatycznej w kraju oraz kształcenia jego obywateli przez całe życie z wykorzystaniem teleinformatyki.

Towarzystwo podejmuje działania regionalne i w skali całego kraju na rzecz edukacji informatycznej w dążeniu do wykształcenia społeczeństwa informacyjnego.

Ugruntowaną pozycję ma ECDL i inne systemy certyfikacji, wzrasta liczba osób zainteresowanych uzyskiwaniem tych certyfikatów.

Następuje rozwój jakościowy i ilościowy oferty szkoleniowej Towarzystwa.

Kierunek II

Promujemy integrację i współpracę środowisk: nauka dla biznesu, biznes dla nauki a administracja dla wszystkich

W perspektywie jednostki (jako członka społeczeństwa i zawodowego informatyka) wskazany kierunek rozwoju towarzystwa ułatwia zdobycie ciekawych z ludzkiego i zawodowego punktu widzenia kontaktów. W konsekwencji kreuje szanse na indywidualny rozwój osobowy i zawodowy. Pozwala realizować się w ciekawszej i bogatszej perspektywie. Pozwala także osiągać wpływ na kształtowanie się i rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz współpracę środowisk zaangażowanych w jego rozwój.

Z biznesowego punktu widzenia, wskazany kierunek rozwoju powinien umożliwić wpływ Towarzystwa na rozwój współpracy środowisk, poparty działalnością rzeczoznawczą oraz usługami eksperckimi. Dodatkową rolę w procesie integracji środowisk powinna odegrać działalność certyfikacyjna Towarzystwa.

Wizja po roku 2014

Środowiska członków Towarzystwa integrują wspólne działania na rzecz rozwoju informatyki, zawodu informatyka i społeczeństwa informacyjnego. Wzrasta liczba przedsięwzięć integracyjnych i towarzyskich oraz poziom merytoryczny spotkań członków. Wzrasta liczba uczestników tych spotkań. Przestrzegane są zasady etyczne i następuje odbudowa etosu członkostwa.

Towarzystwo ma bardzo dobre kontakty z uczelniami i ludźmi nauki, tworzy przestrzeń dla współpracy i porozumienia świata nauki ze światem biznesu.

Następuje wzmocnienie roli, jaką odgrywa PTI w środowisku profesjonalistów.

Kierunek III

Nic o nas bez nas - współtworzymy otoczenie i regulacje prawne dla rozwoju i zastosowań informatyki i ICT

W perspektywie jednostki, Towarzystwo umożliwia dostęp do procesu opiniowania i tworzenia prawa (poznanie mechanizmów tworzenia prawa, możliwość wypowiedzi nt. istniejących i wprowadzanych, nowych regulacji, możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia prawa). W zakres tego obszaru może wchodzić również opiniowanie przeznaczenia środków pomocowych, pochodzących z budżetu państwa lub UE.

W kontekście zawodowego informatyka, uzyskujemy możliwość wypowiadania się, kształtowania regulacji prawnych i przeznaczenia środków finansowych na projekty, w roli eksperta merytorycznego.

Z biznesowego punktu widzenia, Towarzystwo może uczestniczyć w procesie tworzenia regulacji prawnych, wykonując odpłatne ekspertyzy i badania.


Wizja po roku 2014

Towarzystwo jest liczącą się w kraju organizacją opiniotwórczą, jest wskazywane przez instytucje rządowe jako ważny partner w zakresie tworzenia opinii dotyczących rozwoju informatyki, zawodu informatyka i społeczeństwa informacyjnego.

Towarzystwo ma opracowaną metodykę tworzenia opinii, w tym również sposób powoływania zespołów roboczych.

Towarzystwo ma ugruntowaną pozycję w kraju w zakresie sporządzania ekspertyz w ramach działania Izby Rzeczoznawców.

Następuje rozwój ilościowy i jakościowy oferty usług eksperckich i doradczych oferowanych przez Towarzystwo.

Cele realizujące kierunki strategiczne

Każdy kierunek strategiczny jest doprecyzowywany poprzez wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację kierunku z poziomu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Z poziomu jednostek organizacyjnych, za realizację strategii odpowiedzialni są prezesi oddziałów, przewodniczący kół i przewodniczący sekcji, dyrektor Izby Rzeczoznawców oraz Ogólnopolski Koordynator ECDL. Dla każdego kierunku wyznaczono cele główne i szczegółowe, których opomiarowanie obrazuje różnice między stanem obecnym i docelowym.

Mierniki, pozwalające monitorować stopień realizacji strategii w czasie, nie przedstawiają oczekiwanych wartości docelowych. Są jedynie wskazówką, w jaki sposób mierzyć realizację poszczególnych celów głównych. Konkretne wartości mierników (startowa, docelowa, luka) zostaną ustalone na etapie tworzenia szczegółowego planu działania dla realizacji poszczególnych kierunków strategicznych.

Wskazane w tabelach mierniki, działania i interesariusze odnoszą się do celów głównych.

Realizacja I kierunku strategicznego

Wspieramy szeroko rozumianą edukację oraz rozwój informatyki i ICT jako źródło szans/możliwości dla każdego

[zob. dokument oryginalny]

Realizacja II kierunku strategicznego

Promujemy integrację i współpracę środowisk: nauka dla biznesu, biznes dla nauki a administracja dla wszystkich

[zob. dokument oryginalny]

Realizacja III kierunku strategicznego

Nic o nas bez nas - współtworzymy otoczenie i regulacje prawne dla rozwoju i zastosowań informatyki i ICT

[zob. dokument oryginalny]

Perspek[t]ywa finansowa strategii

Działania i inicjatywy związane z realizacją kierunków strategicznych powinny być finansowane z działalności gospodarczej, realizowanej przez Towarzystwo oraz pozostałych przychodów.

Zgodnie z obecnie obowiązującym Ładem Gospodarczym PTI, w Towarzystwie występują następujące aktywne źródła przychodów:

- ECDL (egzaminy, opłaty certyfikacyjne, szkolenia egzaminatorów)

- Izba Rzeczoznawców (ekspertyzy);

- realizacja projektów (np. konferencje, kongresy, szkolenia);

- członkowie wspierający

- składki (wpisowe normalne i ulgowe, składki członkowskie normalne i ulgowe, składki członków wspierających);

- wpłaty sponsorów, darowizny i dotacje z budżetu państwa - dofinansowanie projektów przez Unie Europejską.

Wzmocnieniu aktywności poszczególnych jednostek organizacyjnych Towarzystwa w realizacji przedsięwzięć kierunkowych, zdefiniowanych w strategii powinien sprzyjać system grantów PTI. Zasady pozyskiwania finansowania dla przedsięwzięć i inicjatyw strategicznych powinny być ujęte w nowelizacji dokumentu Zasady budżetowania i ładu gospodarczego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, przyjętego uchwałą nr 132/IX/08 10 maja 2008 roku. Ilość środków finansowych, przeznaczonych na realizacją poszczególnych przedsięwzięć wspierających kierunki strategiczne zostanie określona w Strategicznym Planie Finansowym.

Odpowiedzialnym za finansowanie kierunków strategicznym jest Wiceprezes ZG ds. Finansowych.


Przebieg realizacji i monitoring

Następnym krokiem po przyjęciu niniejszej Strategii powinno być opracowanie szczegółowego Planu działań prowadzącego do jej realizacji. Dla prawidłowego przebiegu tej realizacji konieczne jest powołanie dwóch zespołów roboczych: Zespół ds. finansowania realizacji Strategii, pod przewodnictwem wiceprezesa ds. finansowych Zadania zespołu:

- współpraca z zespołami ds. realizacji kierunków strategicznych przy ustalaniu Planu działań dla poszczególnych kierunków strategicznych,

- koordynacja utworzenia Planu działań dla całej Strategii,

- opracowanie Strategicznego Planu Finansowania, min. umożliwiającego realizację strategii na poziomie jednostek organizacyjnych PTI (oddziały, koła sekcje)

- nadzór finansowy nad całością realizacji.

Zespół ds. monitoringu realizacji Strategii, pod przewodnictwem Prezesa PTI

- okresowo, monitorowanie realizacji celów (działań)

- wykonanie pomiaru początkowego – w tym wymagane jest zlecenie wykonania ankiet I przeprowadzenia stosowanych badań

- weryfikacja wyznaczonych wartości, mierników po pomiarze początkowym i ewentualne drobne korekty

- opracowanie Harmonogramu Monitoringu i formuł przeglądów strategicznych ( raz na rok)

- analiza ryzyka wykonywana w ramach przeglądów strategicznych wraz ze wskazaniem rekomendacji do podjęcia działań oraz zobowiązaniem odpowiednich osób w PTI.

Odpowiedzialność za przebieg realizacji kierunków strategicznych oraz przepływ informacji w trakcie realizacji całej Strategii przedstawia poniższy schemat:

[harmonogram - zob. dok. oryginalny]

Udział członków PTI w dyskusji nad strategią

Mirek Kowalewski, Gdańsk Sławomir Sowa, Bydgoszcz Roger Ziomek, Poznań Wojciech Kiedrowski, Gdańsk Danuta Kajrunajtys, Wieliczka Marek Węgrzyn, Zielona Góra Andrzej Król, Warszawa Karol Gajda, Poznań Marek Ujejski, Warszawa Ewa Sumowska, Poznań Jarosław Deminet, Warszawa Jerzy Nowak, Gliwice Barbara Szymańska, Gdynia Zenon Sosnowski, Białystok Hanna Mazur, Wrocław Anna Ostaszewska, Warszawa Anna Beata Kwiatkowska, Toruń Marek Wierzbicki, Łódź Jacek Niwicki, Kraków Grzegorz Wapiński, Gdańsk Małgorzata Żabińska, Kraków Tadeusz Syryjczyk, Kraków Witold Rakoczy, Kraków Marek Hołyński, Warszawa Marian Noga, Kraków Aka Beata Chodacka, Kraków Wiesław Szafraniec, Sosnowiec Jakub P. Nowak, Poznań Marcin Janka, Ustka Piotr Woronowicz, Bydgoszcz Łukasz Brandt, Starogard Gdański Paweł Sawicki, Warszawa Janusz Dorożyński, Bydgoszcz Piotr Bała, Toruń Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, Warszawa Tadeusz Kifner, Gdańsk Zdzisław Szyjewski, Szczecin Michał Jaworski, Warszawa Sławomir Smugowski, Katowice Adrian Kapczyński, Katowice Andrzej Romanowski, Łódź Sławomir Kryś, Tuchola Tomasz Komorowski, Szczecin Wojciech Kalisiewicz, Toruń Tomasz Stupnicki, Warszawa Rafał Kluszczyński, Toruń Sergiusz Pawłowicz, Nottingham Wojciech Głazek, Katowice Grzegorz Pluciński, Warszawa Anna Andraszek, Warszawa Marcin Giżycki, Bielsko-Biała Janusz Żmudziński, Wrocław Michał Doligalski, Zielona Góra Maciej Godniak, Jarocin/Szczecin Teresa Kordas, Bydgoszcz Tomasz Wiertelak, Kalisz Piotr Falc, Gdańsk


W warsztatach dotyczących Strategii w Mrągowie w dniu 15 października 2009 roku udział wzięli:

Prowadzący: Anna Andraszek, Jarosław Deminet, Wojciech Kiedrowski Obserwator: Marek Hołyński Uczestnicy: Teresa Hulanicka - Michalak Ewa Mizerska Joanna Mickiewicz Marek Ujejski Andrzej Król Janusz Trawka Marek Średniawa Tadeusz Kifner Janusz Dorożyński Grzegorz Pluciński Jerzy Nowak Jerzy Ludwichowski Anna Cetnarowicz - Jutkiewicz Małgorzata Kalinowska - Iszkowska Alicja Myszor Bogusław Machowski Tomasz Kulisiewicz Marian Noga Marek Wierzbicki Ewa Woźniak Paweł Sawicki Jan Raszewski

Podczas spotkania strategicznego w Warszawie w dniu 12-11-2009 udział wzięli:

Małgorzata Kalinowska - Iszkowska Marek Hołyński Marcin Garwacki Barbara Szymańska Wojciech Kiedrowski

Wszystkim wymienionym osobom Komisja ds. Strategii serdecznie dziękuje za pomoc i wkład w budowę Strategii oraz twórcza dyskusję. Podziękowania kierowane są także do uczestników list dyskusyjnych: elka, PTI-L, PTI-ZG, na których również podejmowany był temat Strategii oraz do kol. Radosława Bursztynowskiego za wkład merytoryczny do podsumowania realizacji Strategii PTI w latach 2007-2010 stanowiącego załącznik tego dokumentu.

Załącznik - realizacja strategii PTI w latach 2007-2010

[zob. dokument źródłowy]