Uchwała i kalendarium zjazdowe

Z XI-Zjazd
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Uchwały

Strona z uchwałami zjazdowymi

Kalendarium

Tekst jednolity na podstawie uchwał 126 i 141

14 XII 2013

Uchwała o zwołaniu Zjazdu PTI, ustalenie kalendarium zjazdowego

Informacja o naradzie strategiczno-statutowej 15 II, planowanej liczbie uczestników (do 25-30 łącznie z zespołem strategiczno-statutowym) i dacie przyjmowania zgłoszeń, ogłoszenie na listach, do prezesów oddziałów, przewodniczących kół, na witrynie www.

do 31 XII 2013

 • utworzenie wiki zjazdowej dla prac zespołu zjazdowego, strategiczno-statutowego oraz dla delegatów (wiki otwarta na odczyt, edycja dla członków zespołów oraz delegatów i członków władz naczelnych PTI oraz prezesów oddziałów i przewodniczących kół – po założeniu konta z urzędu)
 • ewentualnie utworzenie zjazdowego repozytorium (s)ftp
 • poinformowanie o wiki – na listach, forum oraz na witrynie www
 • poinformowanie o spotkaniu strategiczno-statutowym - ogłoszenie na listach, do prezesów oddziałów, przewodniczących kół, na witrynie www

do 15 I 2014

 • przeprowadzenie przeglądu strategii, statutu i zebranie materiałów – prace prowadzone i dokumentowane na wiki
 • przyjmowanie zgłoszeń na naradę 15 II
 • złożenie do prezesa sprawozdań członków ZG za rok 2013

16 I 2014

 • zamknięcie i ogłoszenie (na wiki) listy uczestników narady 15 II

1 II 2014

Posiedzenie ZG PTI

15 II 2014

Narada strategiczno-statutowa – możliwość połączenia ze zlotem członkowskim (14-16 II, Szczyrk), udział do 25-30 osób łącznie z zespołem strategiczno-statutowym

15 III 2014

Zalecany termin zakończenia opracowywania projektu uchwały zjazdowej, jej przyjęcie (posiedzenie ZG) i ogłoszenie

15 III 2014

Posiedzenie ZG PTI

26 IV 2014

Posiedzenie ZG PTI


30 IV 2014

Zalecana data zakończenia walnych oddziałowych wyborczych

do 1 V 2014

Termin ostateczny zgłoszeń członków PTI (niebędących delegatami) do zaproszenia na zjazd. Zaproszeni będą z klucza niebędący delegatami kierujący jednostkami PTI (oddziałami, kołami, sekcjami), o ile potwierdzą chęć udziału w zjeździe. Pozostali członkowie niebędący delegatami mogą zgłaszać chęć udziału w zjeździe, przy czym ZG może zaprosić tylko osobę, która nie zalega z zapłatą składek.

do 15 V 2014

Termin złożenia:

 • do prezesa, z wiadomością do osoby przygotowującej sprawozdanie ZG na zjazd, sprawozdań członków ZG za okres od 1 I 2014 do 15 V 2014
 • do BZG lub bezpośrednio do przewodniczącego zespołu zjazdowego odwołań do zjazdu w sprawach statutowo przewidujących możliwość takich odwołań

do 17 V 2014

Przygotowanie wstępnej wersji sprawozdania ZG na zjazd

17 V 2014

II narada strategiczno-statutowa – uzgodnienie końcowych wersji zmiana statutu i strategii

19-20 V 2014

 • konsultacje zmian statutu z organem nadzoru (w Warszawie)
 • (ponowna w razie potrzeby) wizja lokalna w miejscu przeprowadzenia zjazdu, sformułowanie odpowiednich zapisów o głosowaniu elektronicznym do propozycji regulaminu wyborów (z pozostawieniem jako alternatywnych zapisów o trybie tradycyjnym)

21-23 V 2014

Uzgodnienie (zdalne) ewentualnych korekt po konsultacjach

24 V 2014

Ostateczny statutowy termin końcowy walnych oddziałowych wyborczych

27 V 2014

Zamknięcie listy delegatów (wybranych i członków honorowych oraz członków ustępujących władz, którzy nie byli wybrani jako delegaci), lista też na wiki

1 V 2014

Posiedzenie ZG Zatwierdzenie:

 • propozycji porządku obrad,
 • propozycji regulaminu obrad zjazdu i wyborów,
 • propozycji zmian statutu,
 • propozycji nowej strategii PTI na lata 2014-2017,
 • propozycji składu prezydium zjazdu (zalecane 5 osób: przew., dwoje zastępców, dwoje sekretarzy,
 • propozycji składu komisji odwołań do zjazdu (3. do 5. osób spośród delegatów)
 • listy zaproszonych gości
 • ustalenie zasad pobytu i zwrotu kosztów dla delegatów oraz zamiejscowych członków zespołu zjazdowego oraz prezydium

31 V 2014

Ostateczny statutowy termin zawiadomienia delegatów o miejscu, terminie (data i godzina rozpoczęcia) i porządku obrad zjazdu. Wysłanie zawiadomień i zaproszeń dla gości.

13 VI 2014

Ostatnie posiedzenie ZG XI kadencji:

 • zatwierdzenie sprawozdania ZG na zjazd
 • inne niezbędne sprawy

Spotkanie połączone zespołu zjazdowego oraz proponowanego prezydium, w miejscu przeprowadzenia zjazdu

14 VI 2014

Zjazd