Propozycje spraw do poddania pod rozstrzygnięcie przez zjazd

Z XI-Zjazd
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Propozycje jednostek

Propozycje, wnioski itp. sprawy kierowane do zjazdu z jednostek terenowych umieszcza się na stronie walnego zgromadzenia danej jednostki. Wejście na taką stronę najprościej jest wykonać poprzez stronę Walne zebrania wyborcze oddziałów i kół.

Propozycje kol. Grzegorza Plucińskiego

Propozycja 1

Propozycja wniesienia pod obrady zjazdu odpowiedzi na pytanie (w formie uchwały zjazdowej):

"Czy Zarząd Główny PTI lub Prezes PTI są zobowiązani i jeśli tak to w jakim trybie i w jakim czasie do udzielenia członkowi PTI odpowiedzi na pytanie dotyczące działania PTI w tym w szczególności finansów PTI przy zastrzeżeniu, że pytanie nie dotyczy wynagrodzenia konkretnej osoby fizycznej"

21:09, 21 mar 2014‎ Grzegorz Pluciński

Uwagi i komentarze

 • Tryb pracy ZG określa regulamin pracy ZG, opracowywany i uchwalany przez ZG. W 2011 przy uchwalaniu zmian do statutu zrezygnowano z zatwierdzania regulaminu przez zjazd, co osobiście mnie dziwi, ale wola społeczności jest święta. Propozycja uchwały zjazdowej jest więc zbędna - zjazd może zalecić ZG wprowadzenie zmian do regulaminu pracy ZG, z którego mogą wynikać takie a nie inne formy komunikacji.W bieżącej kadencji, o ile dobrze pamiętam - nie wpłynęło żadne pytanie do ZG. ustalenia i relacje publikowane są w komunikatach z posiedzeń ZG, na stronie głównej wywieszone są od 6 lat sprawozdania finansowe, co moim zdaniem jest niewłaściwe - sprawozdania powinny być dostępne dla członków PTI np. w repozytorium listy dyskusyjnej elka. Nowak Jerzy Stanisław (dyskusja) 08:42, 23 mar 2014 (CET)
 • Odpowiedź użytkownika Nowak Jerzy nie ma związku z pytaniem użytkownika Pluciński Grzegorz i tylko niepotrzebnie marnuje czas osób odwiedzających tę witrynę. JSN nie jest Zjazdem, więc jego komentarze do zgłoszonej przez innego członka PTI problematyki są po prostu niestosowne. Jeśli zechce, może wypowiedzieć się na, a nie przed Zjazdem. A o tym, czy rzecz jest zbędna, będzie decydował Zjazd. Tutaj zgłaszamy tematy, i każdy jest dopuszczalny, proszę nie cenzurować! Fuglewicz Piotr (dyskusja) 23:05, 27 mar 2014 (CET)
  Wykreśliłem oczywisty atak personalny naruszający dobre obyczaje oraz wezwanie bez związku z jakimkolwiek faktem na tej wiki. Uprzedzam, że i ja i zespół zjazdowy zarządzający wiki XI Zjazdu nie dopuścimy do jej zdewastowania poprzez wypowiedzi mijające się z celami tej wiki (nie jest ona Hyde Parkiem) i z zasadami współżycia społecznego (statut, § 10, ust. 3, lit. c). To pierwsze ostrzeżenie, dwa kolejne spowodują zablokowanie konta. Dorożyński Janusz (dyskusja) 21:52, 28 mar 2014 (CET)
 • ZG nie jest władzą ponad Zjazdem a Zjazd ponad ZG, to zjazd ustala reguły gry a ZG je musi realizować, próba blokowania uprawnień Zjazdu przez członka ZG wydaje się być naruszeniem dobrych obyczajów 12:09, 28 mar 2014‎ Grzegorz Pluciński
  Nie ma żadnego blokowania. Tematy zostały wpisane, i zostały skomentowane. Co do wyższości, to zgodnie ze statutem porządek zjazdu ustala władza zwołująca zjazd (propozycja już jest, ostateczną redakcję zatwierdzi ZG zgodnie z kalendarium). Podlega on oczywiście zatwierdzeniu przez zjazd, oczywiście przez zjazd porządek może być zmieniony, ale na wniosek zgłoszony na zjeździe. Temat ogłoszony wcześniej oczywiście może być zgłoszony na zjeździe (przede wszystkim przez delegata/ów), ale nie musi. Dlatego warto być delegatem, albo skutecznie uzyskać poparcie delegatów dla takich spraw. Dorożyński Janusz (dyskusja) 21:52, 28 mar 2014 (CET)
 • wykreśliłem oczywistą nieprawdę: Porządek obrad ustala Zjazd, władza zwołująca proponuje porządek obrad. Zjazd może z tej propozycji skorzystać, ale nie musi. Notoryczne próby tworzenia wrażania, jakoby ZG miało jakiekolwiek prerogatywy większe od Zjazdu uważam, za świadomą i mającą swój oczywisty cel uzurpację. Fuglewicz Piotr (dyskusja) 00:13, 31 mar 2014 (CEST)
  Ani oczywista ani nieprawda. Wykreślenie niezasadne, usunąłem. Ani w ustawie ani w statucie (zapraszam do lektury) nie ma słowa "propozycja porządku". Owszem, jest taka praktyka, słuszna, że to co ustali ZG jest propozycją, i ja expressis verbis to powyżej napisałem. Ponadto w propozycji porządku jest punkt zatwierdzenia porządku, i w tym momencie władza należy do zjazdu, który może propozycję wyrzucić do kosza i przyjąć jakiś zupełnie inny porządek. W głosowaniu. Zarządzonym przez przewodniczącego prezydium. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Również kosztowymi. Wymaga to więc pracy przed zjazdem z większością delegatów. Spis delegatów jest znany. Więc w ogóle nie sprawy ani jakiejś uzurpacji. A standardowe atakowanie ZG przy każdej okazji i w każdej sprawie już osiągnęło jeden pozytywny skutek - co najmniej znieczulenie (tym razem tak to potraktuję). Dorożyński Janusz (dyskusja) 15:25, 1 kwi 2014 (CEST)
  Nie "atakuję ZG przy każdej okazji", po prostu za każdym razem kiedy ZG robi coś niezgodnie ze Statutem lub przyzwoitością -- reaguję (no co trzeci raz). Nie moja wina, że zdarza się to tak często. Nie szkoda Wam (ZG) czasu na ciągłe udowadnianie swojej wyższości? Naprawdę wysocy nie muszą udowadniać. Fuglewicz Piotr (dyskusja) 02:46, 2 kwi 2014 (CEST)

Propozycja 2

Propozycja wniesienia pod obrady zjazdu odpowiedzi na pytanie (w formie uchwały zjazdowej):

"członek PTI jest zobowiązany do przynależności do oddziału PTI czy też może nie należeć do żadnego oddziału a swoją działalność w PTI realizować np. w sekcjach tematycznych"

21:09, 21 mar 2014‎ Grzegorz Pluciński

Uwagi i komentarze

 • Pytanie czy propozycja jest interpretacja statutu - zjazd nie jest powołany do interpretowania statutu w trybie uchwał zjazdowych. Wniosek powinien być ew. zgłoszony do części statutowej jako propozycja zmiany, ale nie ma co zmieniać.
  Artykuły 3.1 i 10.4 jednoznacznie przesądzają przynależność członka PTI do oddziału czy koła dając jednocześnie członkowi pełne prawo wyboru albo oddziału (dowolnego z istniejących) albo koła.
  Deklaracja chęci działania w sekcji spotyka się z moją negatywna odpowiedzią jako praktykiem i członkiem wielu sekcji - nie mam zamiaru jako przewodniczący sekcji organizować poboru składek, okregów wyborczych na zjazd (mam członka z Nowej Zelandii i Australii, że o Florydzie nie wspomnę), przyjmować na członka PTI zgodnie ze statutem, udzielać poparcia do np. Izby Rzecz. Sekcja wg statutu jest organem roboczym ZG we wskazanych obszarach działalności PTI - i tak powinno zostać. Nowak Jerzy Stanisław (dyskusja) 22:36, 22 mar 2014 (CET)
 • Kolejna nieuzasadniona uwaga. Wbrew twierdzeniu JSN Statut nie przywiązuje chłopa do ziemi. Oczywiście, że lepiej byłoby to wsadzić do Statutu, ale uchwała też wystarczy. Fuglewicz Piotr (dyskusja) 23:10, 27 mar 2014 (CET)
 • Tylko i wyłącznie Zjazd jest uprawniony do interpretowania statutu, nikt inny w PTI takich uprawnień nie posiada Użytkownik:Grzegorz Pluciński (dyskusja) 12:10, 28 mar 2014 (CET)
 • Nie tylko zjazd. Jest jeszcze nadzór i sądy powszechne. A interpretowanie statutu przez zjazd uchwałami byłoby mocno niepraktyczne. Lepsze jest ustalanie spraw w statucie. Dorożyński Janusz (dyskusja) 21:52, 28 mar 2014 (CET)
 • Zmiana statutu wymaga późniejszej procedury administracyjnej, kosztów i jak pokazała przeszłość może być kłopotliwa, uchwała Zjazdu jest wiążąca dla PTI i jest tylko doprecyzowaniem tego co mówi statut np. w paragrafie 10 punkt 6 przewiduje, że kandydat może nie zgłaszać przynależności do oddziału i ZG przyjmuje takiego kandydata nie określając jego przynależności do jednostki terenowej. Użytkownik:Grzegorz Pluciński (dyskusja) 12:10, 29 mar 2014 (CET)

Propozycja 3

Propozycja wniesienia pod obrady zjazdu odpowiedzi na pytanie (w formie uchwały zjazdowej):

"czy dopuszczalne jest jakiekolwiek ograniczenie praw członka PTI w sposób inny niż postanowieniem/wyrokiem GSK"

21:09, 21 mar 2014‎ Grzegorz Pluciński

Uwagi i komentarze

 • pytanie bezzasadne - statut jednoznacznie określa te sprawy.Nowak Jerzy Stanisław (dyskusja) 22:38, 22 mar 2014 (CET)
 • pytanie jak najbardziej zasadne w świetle uchwały "130" gdzie ZG próbował wykluczyć z PTI członka bez wyroku GSK po drugie pozostaje kwestia uprawnień sądów oddziałów ze statutu wynika brak uprawnień tych sądów do nakładania kar a jeden z sądów wbrew obecnemu statutowi to uczynił (dyskusja) 12:38, 28 mar 2014 (CET)
  Jak wyżej - obudowywanie statutu uchwałami interpretacyjnymi zjazdu jest wg mnie niepotrzebne i szkodliwe. Jedynym sensownym miejsce na regulowanie stosunków wewnętrznych jest statut. Dorożyński Janusz (dyskusja) 21:52, 28 mar 2014 (CET)
 • wydaje mi się, że kol. Pluciński się myli. Nie jest prawdą, że sądy oddziałów nie mają uprawnień do nakładania kar. Zasady pracy sądów koleżeński oprócz Statutu reguluje również Regulamin Postępowania Sądów Koleżeńskich PTI (§ 24, ust. 11 Statutu PTI). A w tym regulaminie, w części ogólnej "Zasady i tryb postępowania", w §9 opisane jest co może znaleźć się w orzeczeniu sądu koleżeńskiego (rodzaje kar) - dowolnego, nie tylko GSK. wpis 09:57, 1 kwi 2014‎ Kulik Wojciech
 • GSK przyznał mi rację w swoim orzeczeniu - Sądy koleżeńskie oddziałów nie są według statutu uprawnione do nakładania kar na członków PTI, taką kompetencję statut w obecnym brzmieniu nadaje tylko GSK. Zgodnie ze statutem opinia GSK jest tu prawem. teraz potrzeba tylko uchwały zjazdu potwierdzającej to prawo. Grzegorz Pluciński (dyskusja) 16:04, 1 maja 2014 (CET)
 • odpowiedź bezsensowna „te sprawy” określają Konstytucja i Ustawa. Fuglewicz Piotr (dyskusja) 23:12, 27 mar 2014 (CET)
 • pytanie również zasadne ze względu na realizowane przez organy PTI działania blokujące dostęp członków PTI do infrastruktury PTI (list dyskusyjnych), ZG nie może być w mojej ucenie uprawnione do "zamykania ust członkom zadającym niewygodne pytania", nałożenie kary na członka powinno być realizowane przez sądy koleżeńskie - to klasyka trójpodziału władzy 12:09, 28 mar 2014‎ Grzegorz Pluciński
  Statut nie mówi nic o listach dyskusyjnych, wiki, internecie. To są dodatkowe, opcjonalne, dobrowolne miejsca komunikacyjne, ZG nie ma obowiązku ich zaprowadzania i udostępniania. Jeśli są zaprowadzone i udostępnione, to w oczywisty sposób podlegają zasadom współżycia społecznego, a każdy członek PTI jest zobowiązany do ich przestrzegania (statut, § 10, ust. 3, lit. c). Ponadto we współczesnym wolnym świecie sieciowo-fejszbukowym nie ma możliwości komukolwiek zamykać czegokolwiek (nawet biorąc pod uwagę ochronę dóbr osobistych i godności innych). Dorożyński Janusz (dyskusja) 21:52, 28 mar 2014 (CET)
  Statut nie mówi i i właśnie dlatego potrzebna jest decyzja "władzy najwyższej". Zjazd ma prawo uregulować te kwestie w drodze uchwały i o to wnoszę.Grzegorz Pluciński 12:52, 29 mar 2014 (CET)
  Powtórzę - byłoby to niepraktyczne. Ponadto - prawa członków są ujęte w par. 10 ust. 2 statutu. Nie ma tam literalnie wskazania list dyskusyjnych. Jedyną rozsądną (ale nie w sensie zastosowania tego) rzeczą byłoby dopisanie do tego ust. przepisu: Każdy członek PTI ma prawo do nieodwołalnego i nieograniczonego niczym korzystania z wszystkich kanałów komunikacji PTI. A nawet idąc dalej: każdy członek PTI ma prawo skutecznego zażądanie utworzenia przez PTI dowolnego nowego kanału komunikacji, zarządzanego w dowolny, również niekontrolowany przez PTI sposób. Dorożyński Janusz (dyskusja) 15:42, 1 kwi 2014 (CEST)
  bardzo proszę o zmianę stwierdzenia "niekontrolowanego przez PTI" na "niekontrolowanego przez władzę PTI" Pluciński Grzegorz (dyskusja)
  bardzo proszę o niewypaczanie mojej intencji - moja propozycja sprowadza się do tego, żeby ograniczanie praw członków było w rękach GSK a nie władzy wykonawczej. Daleki jestem od tego aby doprowadzić do tego aby w żadnym trybie nie było można ograniczać praw (w tym dostępu do list) ale chciałbym aby ograniczanie praw członków (czyli nakładanie kar) było w rękach sądu - GSK a nie administracji - ZG - treść mojej propozycji daleka jest od tego co pisze Janusz Dorożyński w swoim komentarzu Pluciński Grzegorz (dyskusja)